Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Έργου

Η Εστία Κωνσταντινουπόλεως, ευαγές ίδρυμα Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η), στην Παλαιά Φώκαια Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μίας θέσης φυσιοθεραπευτή-τριας ή εργοθεραπευτή-τριας με δίωρη ημερήσια απασχόληση (βλ. ΦΕΚ 1136 6-7-2007 αρ. 13) στην Μ.Φ.Η που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια Αττικής με τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα, προσόντα (βλ. παρακάτω):

 

α) Πτυχίο Φυσιοθεραπευτή ή Εργοθεραπευτή  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

γ) Σχετική εμπειρία, όπου νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας, ως τυπικό προσόν πρόσληψης, θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης προ της απόκτησης του πτυχίου τους π.χ. εθελοντική απασχόληση.

δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ε) Κάτοχος Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Θα ληφθούν υπόψη επιπροσθέτως τα παρακάτω προσόντα των υποψηφίων:

α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος της αλλοδαπής, σε θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την φροντίδα ηλικιωμένων.

β)  Γνώση της αγγλικής η γαλλικής και η ενδεχόμενη γνώση της τουρκικής γλώσσας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα επίσημα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές αρχές ή από ιδιωτικές πηγές.

Σε περίπτωση επιλογής του, ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει ακριβή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο η αρμόδια δημόσια αρχή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στην Hλ. Δ/νση: estiakon@otenet.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις  βλ. ιστότοπο www.estiakon.gr