Εκλογές Εστίας Κωνσταντινουπόλεως 2017

Έντυπο προς συμπλήρωση υποψηφιοτήτων για τις επικείμενες εκλογές μελών του Δ .Σ. της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
«Διευκρινίζεται ότι η ορισθείσα στην πρόσκληση ημερομηνία της 30ης Ιανουαρίου 2017 για υποβολή υποψηφιότητας, μέλους του Δ.Σ., δεν είναι δεσμευτική και δεν καταργεί τα ισχύοντα»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΤΗΤΩΝ