Οικονομικά Στοιχεία 2021-2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Εξετάζοντας τα δεδομένα του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού για την παρελθούσα χρονιά ( 2021 ) προκύπτουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα στοιχεία :

ΕΣΟΔΑ:

Προϋπολογισθέντα :                           800.000,00 Ευρώ

Εισπραχθέντα :                                   773.627,00 Ευρώ

Έσοδα από πώληση ακινήτων :            61.000,00 Ευρώ

Ανάλυση κεφαλαίου

Προηγούμενων ετών :                       245.481,00 Ευρώ

Επίσης :

Οι Έκτακτες Δωρεές ήσαν μεγαλύτερες των προϋπολογισθεισών κατά περίπου: 23.000,00 Ευρώ

Τα Ενοίκια ήσαν μικρότερα των προϋπολογισθέντων κατά περίπου: 36.000,00 Ευρώ

Τα Τροφεία ήσαν μικρότερα των προϋπολογισθέντων κατά περίπου: 46.000,00 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ:

Προϋπολογισθέντα :                           800.000,00 Ευρώ

Δαπανηθέντα :                                   773.627,00 Ευρώ

Ποσά σε :

Μισθούς και εργοδοτικές εισφορές, Έξοδα κίνησης προσωπικού, Φαρμακευτικό υλικό, Υγειονομικό υλικό, Δαπάνες ακινήτων και κληροδοτημάτων καθώς και Λοιπά Έξοδα ήσαν μικρότερα του προϋπολογισμού.

Ποσά σε :

Τρόφιμα, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Επισκευές και ανακαινίσεις γηροκομείου, ΕΝΦΙΑ-ΦΠΑ και Φόροι κ.α. ήσαν μεγαλύτερα του προϋπολογισμού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

  • Στις 31.12.2021 :

Μετρητά σε Ταμεία  και  Τράπεζες σε ΕΥΡΩ         : 880.073,00

Μετρητά σε Τράπεζα σε ΔΟΛ. ΗΠΑ                    : 519.212,75

  • Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31.12.2021 υστερούν έναντι των αντιστοίχων του τέλους του προηγουμένου έτους ( 2020 ) κατά ποσό περίπου: 193.000,00 ευρώ.
  • Συμπερασματικά τα έσοδα 2021 υστερούν κατά 245.000,00 ευρώ περίπου.

Τα έξοδα 2021 υπολείπονται κατά 26.000,00 ευρώ περίπου.