Οικονομικά Στοιχεία 2022-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξετάζοντας τα οικονομικά στοιχεία – δεδομένα για το έτος 2023 προκύπτουν τα ακόλουθα :

 

  • Ανάλυση ταμείου 31/12/2023 :

Μετρητά σε ΕΥΡΩ : 1.207.566,11

Μετρητά σε ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ : 806.416,43

 

Ανάλυση ταμείου 31/12/2022 :

Μετρητά σε ΕΥΡΩ : 995.466,48

Μετρητά σε ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ : 493.445,93

Έτσι παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εστίας.

Πιο συγκεκριμένα : Στα Ευρώ υπάρχει ΑΥΞΗΣΗ κατά ποσό: 212.100,00 €  περίπου και στα Δολλάρια ΗΠΑ υπάρχει ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ κατά ποσό: 313.000 $

Η εικόνα αυτή είναι Εξαιρετικά Ικανοποιητική λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας και αποτελεί εχέγγυο για την οικονομική βιωσιμότητα του Γηροκομείου μας.

  • Σε Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023 προκύπτουν :

ΕΣΟΔΑ:

Προϋπολογισθέντα : 1.300..000,00 ευρώ

Εισπραχθέντα  : 1.308.522,00 ευρώ

Έτσι υπήρχε πλεόνασμα από ποσό  : 8.522,00 ευρώ

 

Μελετώντας τα στοιχεία, αναφέρω :

Τροφεία μειωμένα, Ενοίκια αυξημένα, Έκτακτες δωρεές αυξημένες (80.000,00 ευρώ από ανώνυμη). Γεύματα στη μνήμη και από κηδείες αυξημένα, Τόκοι για πρώτη φορά εισπράχθησαν.

Λίγο λιγότερα από Έσοδα κληροδοτήματος από ΚΑΝΑΔΑ : ΑΚΤΣΕΟΓΛΟΥ. Λιγότερα από πωλήσεις ακινήτων : προϋπολογισμός: 480.000,00 € – απολογισμός: 395.000,00 € (από Παγκράτι πώληση διαμ.: 85.000,00 € και από Π. Φάληρο πώληση διαμ.: : 310.000,00 €).

 

ΕΞΟΔΑ:

 

Προϋπολογισθέντα  : 1.300.000,00 ευρώ

Δαπανηθέντα  : 812.077,00 ευρώ

( διαφορά από : 393.000,00 ευρώ – πλεόνασμα για ισοσκέλιση ).

 

 

Μελετώντας τα στοιχεία, αναφέρω :

Μισθοί μειωμένοι, κίνηση προσωπικού μεγάλη μείωση, υγειονομικό υλικό μείωση, επισκευές και ανακαινίσεις ακινήτων μείωση, δαπάνες ακινήτων και κληροδοτημάτων μεγάλη μείωση, κηδείες γηροκομουμένων αύξηση, λοιπά διάφορα μεγάλη αύξηση, έξοδα για κληροδότημα από Καναδά μεγάλη μείωση και : Φόροι, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μικρή αύξηση ( 3.579,00 ευρώ ).

 

 

Καταβλήθηκαν για φόρους : 9.241,00 ευρώ, για ΕΝΦΙΑ 48.911,00 ευρώ και για ΦΠΑ : 45.427,00 ευρώ.

 

Γενικό συμπέρασμα :

Για παρελθόν έτος      ΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ   :      1.308.522,00 ευρώ     και

ΔΑΠΑΝΗΣΑΜΕ :         812.077,00 ευρώ.

Άρα ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ :  496.445,00 ευρώ  ( και προκύπτει κυρίως από Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων και Έσοδα από κληροδότημα Καναδά ) .

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : Εξαιρετικά ενθαρρυντικό σε σχέση και με την γενικότερη συγκυρία.

 

  • Καταβολή ΕΝΦΙΑ έτους 2023 για 2022 : 48.911,00 ευρώ.

 

  • Τελική εκκαθάριση από ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ σε ΚΑΝΑΔΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΑΚΤΣΕΟΓΛΟΥ :

 

ΕΣΟΔΑ :

 

187.572 + 30.633 + 95.179 = Σύνολο ΔΟΛ. ΗΠΑ : 313.384 ή 419.000 Δολλάρια Καναδά  ή 287.095,00 ευρώ.

 

ΕΞΟΔΑ :

 

Σε εξωτερικό ( Καναδά ) : 43.890 Δολλάρια  ΗΠΑ  ή  40.200,00 ευρώ.

Σε Ελλάδα ( δικηγορικά γραφεία ) : 16.880,00 ευρώ.

Σύνολο : 57.080,00 ευρώ.

Και : 2.400,00 ευρώ σε δικηγ. γραφεία σε Ελλάδα ( 2024 ) : 2.400,00 ευρώ.

Γενικό Σύνολο Εξόδων : 59.480,00 ευρώ.

 

Έτσι :              ΕΣΟΔΑ           : 287.095,00 ευρώ

ΕΞΟΔΑ           :   59.480,00 ευρώ

 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΟΔΟ : 227.615,00 ευρώ. Ποσό εξαιρετικά ικανοποιητικό, εισπραχθέν σε διετία και προσοδοφόρο στην Εστία.

 

  • Έσοδο από πώληση δύο ακινήτων :

Παγκράτι         :   85.000,00 ευρώ

Π. Φάληρο      : 310.000,00 ευρώ

Σύνολο            : 395.000,00 ευρώ

Post Tagged with