Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» το οποίο εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (οδ. Αμφιτρίτης αρ. 28) και εκπροσωπείται νόμιμα παρά του Προέδρου αυτού, Κου Ιωάννη Κεσκίνογλου, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ διά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αυτού και κατ’ εφαρμογή του καταστατικού, όλα τα μέλη, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο, 13/04/2024 και ώρα 11:00 π.μ. στον Πολυχώρο του Δήμου Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (Δημαρχείο Π. Φαλήρου), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κατωτέρω:

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ανακήρυξη παρέδρων μελών σε τακτικά.
  3. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  4. Ανάγνωση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.
  6. Ανάγνωση της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Ανάγνωση και έγκριση του Προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
  9. Πώληση ακινήτου
  10. Προτάσεις και Επερωτήσεις.

Κάθε παριστάμενο τακτικό μέλος δύναται με γραπτή εξουσιοδότηση, η οποία θα έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα (από Δημόσια επιφορτισμένη προς τούτο Αρχή ή μέσω του gov.gr) και η οποία υποβάλλεται προς έλεγχο κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γ.Σ. των αρχαιρεσιών, στον προεδρεύοντα αυτής, να αντιπροσωπεύσει έναν ταμειακώς τακτοποιημένο απόντα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού τα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μόνον εφ’ όσον έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στο Σωματείο.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την άνω Συνεδρίαση, η Γ.Σ. κατ’ εφαρμογή του καταστατικού συνέρχεται άνευ νέας προσκλήσεως την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χρόνο, ήτοι την 20ηΑπριλίου του έτους 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. και με τα ίδια ως άνω θέματα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών.

 

Π. Φάληρο, 26/2/2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

7727 – 2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚ. ΓΕΝ. ΣΥΝ. (20.04.2024)