Ψήφισμα την 6ην Νοεμβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του εν Παλαιά Φωκαία-Αττικής Γηροκομείου Κωνσταντινουπολιτών «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» πληροφορηθέν την εις Κύριον εκδημίαν του:

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΓΡΙΔΗ

 

ανδρός φιλανθρώπου και αλτρουϊστού, γόνου εκλεκτού του ηρωϊκοῦ Πόντου και σεβαστού πατρός των αδελφών Κων/νου και Λαζάρου Τογρίδη, επαξίων συνεχιστών των πατρώων Παραδόσεων, ενθέρμων υποστηρικτών του ημετέρου έργου διά της αναλήψεως πάνυ προθύμως και όλως αφιλοκερδώς των εξόδων κηδείας των απόρων γηροκομουμένων του καθ’ημάς ιδρύματος μέσω των Γραφείων Τελετών ιδιοκτήται των οποίων είναι οι ίδιοι, συνελθόν εκτάκτως την 6ην Νοεμβρίου 2011, απεφάσισεν ομοφώνως :

 

1. Να παραστεί δι΄ αντιπροσωπείας εις την εξόδιον αυτού Ακολουθίαν.
2. Να αποσταλεί συλλυπητήριος επιστολή εις την οικογένειαν του εκλιπόντος.
3. Να μνημονεύηται το όνομα αυτού εις τα Δίπτυχα των τεθνεώτων εν τω Παρεκκλησίω της Ζωοδόχου Πηγής του ημετέρου Γηροκομείου κατά τας Θείας Λειτουργίας.
4. Να παραθέσει γεύμα εις μνήμην αυτού εις τους γηροκομουμένους της καθ’ ημάς «Εστίας Κωνσταντινουπόλεως».
5. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα εις τας Κωνσταντινουπολίτικας εν Αθήναις εφημερίδας « o Πολίτης » και « Aνατολή ».

 

Το Διοικητικόν Συμβούλιον

Post Tagged with